فایل بلاگ

فایل های آموژشی شامل مقاله، پروژه،گزارش کار،پاور پوینت و سایر مطالب آموزشی میباشد

فایل های آموژشی شامل مقاله، پروژه،گزارش کار،پاور پوینت و سایر مطالب آموزشی میباشد

فایل بلاگ

در این سایت ضمن آشنایی کاربران با سایت آموزشیFile-Folderکه شامل انواع مقالات دانشجویی نمونه سوالات دانشجویی پروژه های دانشگاهی وسایر مطالب مربوط به دانشجویان میباشد باتوضیحات کافی اقدام به فروش این فایلها نموده است

بایگانی

۴۹ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

رفع خطر شامل از بین بردن خطرات ناشی از تخریب ساختمان در طول طرح مرمتی بنا می باشد.
الف: شمع کوبی
ب: جلوگیری ازفرو ریختن نما
 استفاده از شمع بندی مایل  برای جلوگیری از فرو ریختن نما ، در این نوع شمع بندی بار دیوار تئسط شمع ها یا حائل های مایل به زمین منتقل می شود .
 تعیین مکان دقیق شمعها از نظر توانایی تحمل حداکثر بار کف و دیوار مهم است. خط مرکز شمع حایل باید با خط مرکز دیوار یا تکیه گاه کف تلاقی کند.
خانه پروین اعتصامی

برای دریافت سایر مطالب لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۶ ، ۲۳:۱۹
مرتضی تت

دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت بهتهیه ی این نشریه کرده و آن را برای استفاده به جامعه ی مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثرمصون از ایرادهایی نظیر غلط های مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست.


برای دریافت سایر مطالب لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://file-folder.ir/1396/01/31/طراحی-و-اجرای-سقفهای-تیرچه-بلوک/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۶ ، ۲۲:۵۵
مرتضی تت


نوسازی

برای دریافت این مطلب لطفا به لینک زیرین مراجعه نمایید.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۶ ، ۲۲:۳۰
مرتضی تت

شاخصهای آب وهوایی توریسم را به طور کلی می توان به سه دسته

 شاخصهای اولیه ،

 شاخصهای زیست اقلیمی و

 شاخص ترکیبی تقسیم نمود .

 شاخصهای اولیه که استنتاجی هستند فاقد ارتباط لازم بین فاکتورهای اقلیمی و فیزیو لوژیکهستند . شاخصهای زیست اقلیمی و ترکیبی تعداد بیشتری از عوامل را در برمی گیرند. اینشاخصها اثر مرکب عوامل را در نظر می گیرند .

 شاخصهای مرتبط با فیزیولوژی ا نسانی که از معا دله بیلان ا نرژی بدن ا نسان مشتق

گردیده ا ند امروزه اعتبار بیشتری در مطالعات زیست ا قلیم ا نسانی و همچنین آب و هوا

شناسی توریسم کسب نموده اند

اقلیم توریستی

برای دریاف سایر مطالب به لینک زیر مراجعه نمایید.


http://file-folder.ir/1396/01/31/شاخص-های-اقلیم-توریستی/ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۶ ، ۱۶:۱۰
مرتضی تت

برای دریافت مقاله سیستمهای بالا رونده به پاورپوینت زیر که شامل 28اسلاید بسیار زیبا میباشد مراجعه نمایید.

برای دریافت فایل به لینک زیر مراجعه نمایید.آسانسور
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۶ ، ۱۵:۵۰
مرتضی تت
این سیستم در واقع ترکیب بتن مسلح به عنوان جزء باربر و پانل های پلی استایرن  به عنوان قالب بتن و عایق حرارتی است .این سیستم در دهه 1960-1950 در اروپا ابداع شد.
در این سیستم پانل های مسلح پلی استایرن پس از بتن ریزی بخشی از دیوار محسوب می شوند.

 اساس این سیستم استفاده از سازه بتن مسلح باربر در سقف و دیوار ساختمان و صفحات پلی استایرن مسلح و سبک برای  تیغه های غیرباربر است

ساختمان های مسطح

برای دریافت سایر مطالب لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۶ ، ۱۵:۲۸
مرتضی تت

با مروری بر تاریخچه علم جغرافیا متوجه می شویم کهه ایهع علهم در دههه ههای ا یهر از طریه
بکارگیری روشهای آماری و مدلها و نرم افزارهای کامپیوتری و همچنیع توجه به علوم پایه با تکیه بر
استدلالهای علمی ،مسیر نوینی را برگزید که عموماً از آن بعنهوان انقهلاک کمهی در جغرافیها یهاد مهی
کنند.با پیدایش ایع پدیده،علم جغرافیا از حالت سنتی ود که متکی بر توصیف مستقل پدیده هها بهود
ارج شده بر سیستمی بودن و بیع رشته ای بهودن جغرافیها و نقهش کهاربردی آن در حهل و ف هل
مسائل فضایی تاکید کرد و ایع راز ماندگاری و توسعه علم جغرافیا و علوم فضایی همچون شهرسازی می باشد.


برنامه ریزی شهری

برای دریافت سایر مطالب لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید

http://file-folder.ir/1396/01/31/روشها-و-مدلهای-برنامه-ریزی-شهری/ ‎


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۴۱
مرتضی تت

برای دریافت مطالب این مقاله لطفا به قسمت زیر که در156صفحه گنجانده شده است مراجعه نمایید.

تحلیل جمعیتبرای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید. 

http://file-folder.ir/1396/01/31/روشهای-تحلیل-جمعیت/ ‎

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۲۶
مرتضی تت

برای دریافت خلاصه کتاب مدیریت عمومی که در ۳۲ صفحه موجود میباشد به قسمت چایین مراجعه نمایید.

مدیریت عمومی

رای دریافت این فایل به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://file-folder.ir/1396/01/31/خلاصه-کتاب-مدیریت-عمومی/ 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۰۸
مرتضی تت

برای دریافت فایل جوشکاری فلزات رنگی به فایل زیر که شامل 113صفحه مقاله میباشد به قسمت پایین مراجعه نمایید.برای دریافت این مطالب به لینک زیر مراجعه نمایید


http://file-folder.ir/1396/01/31/جوشکاری-فلزات-رنگی/ ‎

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۶ ، ۰۶:۵۰
مرتضی تت